ยื่นของบประมาณ

ผลการยื่นของบประมาณ
ได้รับงบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
คะแนนแบบประเมินการให้คะแนน
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
เห็นควรสนับสนุน

ประเภทโครงการวิจัย
คะแนนแบบประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ยงสูงมาก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่ำ

ขออนุมัติดำเนินโครงการ

ประเภทโครงการวิจัย
ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการอนุมัติดำเนินโครงการวิจัย

รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ความก้าวหน้าโครงการวิจัย

E-Consult

คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

IMRTA e-Learning

อบรมหลักสูตรออนไลน์

แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับนักวิจัย

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ